Privacyverklaring

 

Seniorenadministratie.nl is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar (voormalige) klanten, potentiële klanten en bezoekers van de website(s) van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Seniorenadministratie.nl houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

Seniorenadministratie.nl, Postbus 67026 – 1060 JA Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Seniorenadministratie.nl verwerkt jouw persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Onder de verwerking verstaan we al het gebruik van persoonsgegevens, zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens.

 

Verwerkingsverantwoordelijke

Benbouchta is de Functionaris Gegevensbescherming van Seniorenadministratie.nl en is te bereiken via info@seniorenadministratie.nl en per post: Postbus 67026, 1060 JA Amsterdam.

 

Soorten persoonsgegevens

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens gebruiken voor de doelen die we in deze privacyverklaring noemen:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geslacht

– Burgerlijke staat

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Postcode + woonplaats

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die jij actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Seniorenadministratie.nl verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– burgerservicenummer (BSN)

Vaak gebruiken we maar een aantal van bovengenoemde gegevens. Welke dat zijn, hangt af van het doel, waarvoor we de gegevens verwerken.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Seniorenadministratie.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om de door onze geleverde diensten bij jou af te leveren 

 

Bewaren

Seniorenadministratie.nl bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doelen die we in deze verklaring noemen of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

 

Delen van persoonsgegevens

Seniorenadministratie.nl deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Seniorenadministratie.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies

Seniorenadministratie.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Seniorenadministratie.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website

goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Seniorenadministratie.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@seniorenadministratie.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Seniorenadministratie.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beveiliging

Seniorenadministratie.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris voor de gegevensbescherming via info@seniorenadministratie.nl 

 

Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacy- en cookie verklaring eenzijdig wijzigen. We raden u dan ook aan om deze verklaring regelmatig te bekijken. Zo blijft u van eventuele wijzigingen op de hoogte.

Deze privacy- en cookieverklaring is laatstelijk gewijzigd op 27-8-2020 en in overeenstemming gebracht met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

 

Vragen

Heeft u na het lezen van deze privacy- en cookie verklaring nog vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze functionaris voor de gegevensbescherming.